Aktualności

Jesteśmy o krok dalej

W dniu wczorajszym (tj. 08.01.2018) o godzinie 11.00 w siedzibie Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o. o. w Chorzowie odbyło się otwarcie ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na wyłonienie Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.:"Przebudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Cichej 6 w Chorzowie".

Wpłynęły trzy oferty od następujących podmiotów:


1. Dom Inżynierski "Promis" S.A. ze Szczecina
2. ECM Group Polska S.A. z Warszawy
3. Sweco Consulting Sp. z o. o. z Poznania

Najtańsza oferta opiewała na kwotę 2. 456,310 zł, a najdroższa zamknęła się kwotą 3.966,750 zł. Po sprawdzeniu poprawnośći i kompletności złożonej dokumentacji będziemy mogli poinformować Państwa o wyłonieniu Inżyniera Kontraktu.

Ogłoszenie o kolejnej zmianie treści ogłoszenia na Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoPełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania p.n.: „Przebudowa Stadionu Piłkarskiego w Chorzowie przy ul. Cichej 6".

 

 

WYJAŚNIENIE  i MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Stosownie do  art. 38 ust. 1 pkt  1) i ust. 4 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)  Zamawiający w związku z zadanymi w postępowaniu  pytaniami udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokonuje jej modyfikacji.

 


Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-158174
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 218-453560

 

 

Podpisaliśmy nową Umowę Partnerską

15 grudnia br. odbyła się doniosła uroczystość związana z Jubileuszem 95 lecia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie. Szczególną radość sprawiła nam możliwość podpisania umowy partnerskiej pomiędzy chorzowskim oddziałem ZUS, reprezentowanym przez Panią Dyrektor Izabelę Kurczyńską, a Naszą Spółką, którą reprezentował Prezes Zarządu Piotr Małecki. Umowa o współpracy reguluje obowiązki wobec partnerów w zakresie potrzeby podnoszenia poziomu wiedzy społeczeństwa na temat obowiązującego systemu ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego jak również gotowość do organizacji i promocji wydarzeń ukierunkowanych na tematykę ubezpieczeń społecznych i przedsiębiorczości. Nasze wcześniejsze doświadczenia z partnerem w postaci ZUSu,podczas organizacji konferencji dla przedsiębiorców, pokazują, że istnieje duża potrzeba realizowania takich przedsięwzięć, a łączenie zagadnień ubezpieczeniowych i rozwoju przedsiębiorczości to pożądany ze strony biznesu kierunek naszej wspólnej aktywności. Zapraszamy zatem na kolejne wydarzenia, których będziemy organizatorem wraz z Naszym nowym partnerem. Zapraszamy do śledzenia naszego profilu fb.

    

Herb Miasta Chorzów

logo cp kn.fw

bip logo 225x80 v2

Projekty

Chorzowski Przedsiębiorca Roku

Chorzowski Przedsiębiorca Jutra

Newsletter

Regulamin

Norma ISO

Spółka posiada system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001-2009